Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Προσευχή εις το Πανάγιον Πνεύμα

Προσευχή εις το Πανάγιον Πνεύμα:
Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός· ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Απολυτίκιον της Εορτής της Πεντηκοστής
Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι.
Κοντάκιον ήχος πλ. δ΄

Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος· ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμεν εις ενότητα πάντας εκάλεσε· και συμφώνως δοξάζομεν το πανάγιον Πνεύμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου