Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Οσίου Ισαάκ ασφαλή και θεόφθογγος διδασκαλία

Οσίου Ισαάκ ασφαλή και θεόφθογγος διδασκαλία 
( Ευεργετινός, Δ΄ τόμος)

Να μην συγκρίνεις αυτούς που πραγματοποιούν σημεία και τέρατα και δυνάμεις εις τον κόσμον, με αυτούς που ησυχάζουν εις την έρημο με σαφή επίγνωσι του επιδιωκόμενου σκοπού.

-Να αγαπήσεις την αργία που οφείλεται στην ησυχία, περισσότερο από τον χορτασμό των πεινασμένων ολοκλήρου του κόσμου και την επιστροφή πολλών εθνών εις θεογνωσίαν. Διότι είναι προτιμότερον εις σε να απαλλάξεις από τον εαυτόν σου από τα δεσμά της αμαρτίας παρά να ελευθερώσεις δούλους από δουλείαν.
- Είναι πολύ καλλίτερον δια σε να ευρίσκεσαι σε ειρήνη με την ψυχήν σου και να απολαμβάνεις την ομόνοιαν και την αρμονίαν του σώματος , της ψυχής και του πνεύματος, παρά με την διδασκαλίαν σου να ειρηνεύεις όσους φιλονεικούν.
- Είναι προτιμότερον εις σε, αν και έχεις γνώσιν και πείραν, να είσαι ολιγόλογος , παρά να εκπηγάζεις με την οξυτάτην δύναμιν του νοός σου, ως ποταμόν την διδασκαλίαν.
- Σε συμφέρει να φροντίζεις να αναστήσεις με την κίνησιν των σκέψεων και των ενθυμήσεών σου προς τα θεία, την πεθαμένην από τα πάθη  ψυχήν σου, παρά να αναστήσεις νεκρούς.

Εις την ιστορίαν βλέπομεν, ότι πολλοί πραγματοποίησαν καταπληκτικά θαύματα, ανέστησαν νεκρούς και εκοπίασαν να επιστρέψουν εις την ευθείαν οδόν και την ορθήν πίστιν όσους είχον πλανηθή· έκαναν θαύματα μεγάλα και με τας προσπαθείας των πολλοί ωδηγήθησαν εις την επίγνωσιν του θεού· ύστερον όμως , αυτοί που εζωοποίησαν άλλους, περιέπεσαν εις ελεεινά πάθη, και εθανάτωσαν τους εαυτούς των και εσκανδάλισαν πολλούς , όταν έγιναν φανεραί αι πράξεις των (από την καθημερινήν συμπεριφοράν των).

Συνέβη δε αυτό, διότι η ψυχή των ήτο άρρωστη και δεν εφρόντισαν δια την υγείαν της ψυχής των, αλλ’ ερρίφθησαν εις την θάλασσαν του κόσμου δια να θεραπεύσουν ψυχάς άλλων, ενώ ήσαν ακόμη οι ίδιοι άρρωστοι και εχάθησαν, διότι δεν είχον εις τας ψυχάς των ισχυράν την ελπίδα εις τον θεόν, κατά τον τρόπον, που ανέφερα προηγουμένως. Αι αισθήσεις των ήσαν ακόμη ασθενείς και ευπρόσβλητοι και ως εκ τούτου δεν είχον την δύναμιν να αντιμετωπίσουν την φλόγα όσων συνηθίζουν να εξαγριώνουν τα δυσχαλιναγώγητα πάθη, αλλ’ ούτε και να αντέξουν εις τους πειρασμούς ( που διεγείρουν τα πάθη).  

Διότι έπρεπεν οι άνθρωποι αυτοί ακόμη να προφυλαχθούν· δηλαδή αυτοί δεν έπρεπε ακόμη να ίδουν γυναίκας, και να συνομιλούν με αυτάς, έπρεπε να μην απολαύσουν την σωματικήν ανάπαυσιν και καλοπέρασιν, να μην αποκτήσουν χρήματα και διάφορα πράγματα και να μην απολαύσουν την εξ ανθρώπων τιμήν και δόξαν.

Αυτοί που ενίκησαν εις τον εξωτερικόν πόλεμον, επήραν θάρρος και απηλλάγησαν από ένα βαθύτατον εσωτερικόν φόβον και πλέον δεν τους εκφοβιζει τίποτε· δι’ αυτό και δυναμώνουν εις τον πόλεμον κατά των παθών.

Όταν ο άνθρωπος κλείση τας θύρας της πόλεως, δηλαδή τας αισθήσεις, τότε, ευρισκόμενος μέσα, αντιπολεμεί μετ’ ασφαλείας και τους έξω της πόλεως ευρισκομένους εχθρούς, αλλά και δεν φοβείται αυτούς που ενδρεύουν μέσα…. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου