Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Χρυσοστομικά ρήματα

Χρυσοστομικά ρήματα:

Πως  να σε είπω άνθρωπον;
Όταν λακτίζης μεν ώσπερ όνος,
Σκιρτάς δε ώσπερ ταύρος,
Χρεμετίζης δε επι γυναιξίν ώσπερ ίππος,
και γαστριμαργής μεν ώσπερ άρκτος,
πιαίνης δε την σάρκα ώσπερ ημίονος,
μνησικακής δε ώσπερ κάμηλος,
και αρπάζης μεν ως λύκος,
οργίζη δε ως ο όφις,
πλήττης δε ως ο σκορπιός,
ύπουλος δε ης ώσπερ αλώπηξ,
ιόν δε πονηρίας διατηρής, ώσπερ ασπίς και έχις,
πολεμής δε κατά των αδελφών, ώσπερ ο πονηρός δαίμων εκείνος;
Πως δυνήσομαι μετα των ανθρώπων αριθμείν
Ουχ ορών εν σοι της τοιαύτης φύσεως τους χαρακτήρας;

(Ε.Π.Ε. 9,140)
« Ού κρίνω την αμαρτίαν, αλλά την απανθρωπίαν.
Ου κρίνω τους αμαρτήσαντας, αλλά τους μη μετανοήσαντας.
Υπέρ απανθρωπίας υμάς καταδικάζω, ότι έχοντες τοσούτον και τηλικούτον φάρμακον σωτηρίας, την ελεημοσύνην, εν η εξηλείφετο πάντα τα αμαρτήματα,
παρήκατε τοσαύτην ευεργεσίαν.
Ονειδίζω τοίνυν την απανθρωπίαν ως ρίζαν κακίας και πάσης ασεβείας.
Επαινώ την φιλανθρωπίαν ως ρίζαν πάντων των αγαθών.

Και απειλώ τοις μεν πυρ αιώνιον. Τοις δε βασιλείαν ουρανών επαγγέλομαι.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου